Nieuwsbrief april 2023

Beste lezer,

Sinds de laatste nieuwsbrief is er het nodige gebeurd.

Demonstratie Wapse
Gas DrOvF, Milieudefensie Westerveld en woongroep de Zandroos uit Diever organiseerden op 17 december een demonstratie tegen de illegale booractiviteiten van Vermilion in Wapse. Ongeveer 60 demonstranten lieten daar van zich horen.

Het gaat om een zeer actueel onderwerp. Gaswinningsbedrijf Vermilion heeft namelijk maandenlang diepboringen uitgevoerd op de locatie in Wapse en heeft daarvoor schaarse stikstofruimte gekocht, terwijl deze in de eerste plaats is bedoeld om de natuur te verbeteren of boeren (PAS-melders) te helpen in hun voortbestaan. De Volkskrant heeft er ruim drie pagina's aan gewijd, waaronder op de voorpagina. Het heeft geleid tot kritische meningen van hoogleraren, gevolgd door Kamervragen. Daarop liet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vervolgens weten dat deze werkwijze van het gaswinningsbedrijf inderdaad "ongewenst" is en dat de wet op dit punt zal worden aangescherpt. Want niet alleen kaapte het bedrijf stikstofruimte weg, maar had op het moment van uitvoering niet de benodigde vergunning. Vermilion opereerde illegaal. Het prikkelde ook de interesse van D66, waaronder een 2e Kamerlid, waarna een grote delegatie poolshoogte kwam nemen in onze regio (zie hierna in de nieuwsbrief).

De boorlocatie in Wapse
Lees wat de Steenwijker Courant en RTV Drenthe erover schreven.

Belangstelling van D66 in de problemen rond gaswinning in onze regio
Vanuit de Tweede Kamer en de Provincies Friesland, Drenthe en Overijssel heeft een delegatie een bezoek gebracht. Naast Gas DrOvF waren ook Milieudefensie en Erwin van Liempd uitgenodigd. Wij hebben uitleg gegeven over de situatie rond de gaswinning in ons gebied, te weten de gemeentes Steenwijkerland, Westerveld en Weststellingwerf. We hebben kunnen uitleggen dat de huidige manier van gaswinning schade veroorzaakt aan natuur, milieu en de bewoners. Daarbij is ook aangegeven dat, net als nu in Groningen, problemen op termijn zijn te verwachten, zoals verzakkingen en effect op de waterhuishouding, schade aan woningen en gebouwen en het eventueel verlies van de UNESCO status.
Lees het volledige verslag.

Overleg met de gemeenteraad van Westerveld

Op 14 februari hebben Henk Koene (Plaatselijk Belang Vledderveen) en Alie Eiting (Milieudefensie Westerveld) voorafgaand aan de raadsvergadering uitleg gegeven over een aantal knelpunten die we ondervinden met betrekking tot het gasdossier. Een aantal mensen van Gas DrOvF was hier ook bij aanwezig.
Conclusie van wethouder Roel Vedder: we zullen regelmatig met de belangengroepen overleg voeren, het ontbreekt ons aan drukmiddelen. Procederen willen we niet meer, is te duur en levert toch niets op. Het College wil een nulmeting in verband met bewijslast. College en raad zitten nog niet op een lijn. Zie ook de unaniem aangenomen motie over de schade-afhandeling.
Ons eigen verslag van die avond leest u op onze website onder het kopje nieuws.

Beroep tegen verlening winningsvergunning Gorredijk (VDW-veld)
Een grote groep belangstellenden was donderdagmorgen 13 april in de Rechtbank Noord-Nederland in Groningen getuige van het beroep tegen de verlenging van de winningsvergunning Gorredijk. Het beroep was aangetekend door de stichtingen Tegengas Tjeukemeer en Gas DrOvF en enkele individuele bewoners.
De aanvraag van gaswinningsbedrijf Vermilion was aanvankelijk bedoeld voor verlenging tot 2049, maar is door de minister teruggebracht 2039. De oude vergunning loopt tot 2024.
De concessie Gorredijk beslaat een groot gebied: van Tjeukemeer tot Tijnje in Friesland en strekt zich uit tot over de grens met Drenthe: Frederiksoord, Vledder(veen), Wapse en Diever. Dus ook in UNESCO-gebied.

De hoofdpunten van de bezwaren van de indieners van het beroep:
boren vanuit bestaande putten naar nieuwe putten niet toestaan, dit is in tegenspraak met regeerakkoord 2017
verlenging van de vergunning geeft (tevens) recht op verdere stappen, zoals opsporing van nieuwe gasvelden (volgens raadsman Ivo van der Meer ''een vormfout in de wet'')
invloed van burgers en lagere overheden wordt verder uitgehold
gasproductie uit kleine velden neemt niet af, terwijl dit wel wordt gesuggereerd door de overheid [tijdens de zitting werd gezegd dat de gasproductie toeneemt vanuit de kleine velden)
monopoliepositie Vermilion; in plaats van Vermilion liever een andere maatschappij die wel verantwoord gas kan winnen
de vrees bestaat dat Vermilion tot in lengte van dagen door kan gaan met gaswinning, terwijl er geen rekening wordt gehouden met de energietransitie
geen aandacht voor schade, wie verantwoordelijk is, geen garanties; de belastingbetaler betaalt en er worden geen lessen geleerd uit de situatie in Groningen
het Urgenda – arrest wordt genegeerd en Vermilion gebruikt de (haperende) Mijnwet als legitimatie
indieners wijzen op samenhang van de verschillende kleine velden (een 'lappendeken' van kleine velden)

Uitspraak wordt verwacht over 6 weken.

Jaarlijkse donaties
Zoals de donateurs hebben gemerkt, hebben we de jaarlijkse donatie in maart kunnen innen. De systemen van de bank en onze stichting zijn aangepast om dit weer mogelijk te maken. In 2022 hebben we donaties niet kunnen innen. Onze excuses daarvoor.

Sensoren en Proof4U
Van verschillende kanten horen we dat er geen reactie is gekomen op de aanmelding voor de sensoren. Wij betreuren het dat de communicatie vanuit Proof4U te wensen overlaat. In onze vorige nieuwsbrief hebben wij alleen melding gemaakt dat belangstellenden contact konden opnemen met Proof4U via een e-mailadres. GAS DrOvF heeft geen enkele bemoeienis met de sensoren en de organisatie die erachter zit. We hebben contact gezocht met degene die aanvankelijk betrokken was bij het ontwikkelingsproces van het sensoren.
Dit is zijn reactie:
"In 2020 is Proof4U gestart met de ontwikkeling van Proof4U sensoren.
Deze sensoren meten de beweging van gebouwen in de vorm van scheefstand en trilling. De beweging van de gebouwen wordt dan zichtbaar op een dashboard. De ontwikkeling van de sensoren en de technologie is begeleid door voornamelijk de Hogeschool Utrecht en het bedrijf iVinci. In het Gas DrOvF-gebied zijn een aantal vrijwilligers geweest voor het beschikbaar stellen van hun woning voor de sensoren. Daarmee kreeg men ook toegang tot hun sensor op het dashboard. Tot zover ging het eigenlijk nog goed, maar met de kosten ging het wat moeilijker. iVinci zorgde voor de telemetrie abonnementen en betaalde de kosten.

De directeuren van de Proof4U organisatie kregen onderling onenigheid, wat resulteerde in een organisatie die de abonnementen niet meer bekostigde, waardoor het dashboard niet meer toegankelijk werd en de connectie met de sensor verdween. iVinci gaat nu zelf met de Hogeschool Utrecht en de TU-Delft de sensoren verder ontwikkelen, zonder de ondersteuning van de directie van Proof4U. iVinci zorgt daarbij voor de telemetrie, Hogeschool Utrecht bouwt de sensoren en op de TU Delft worden de sensoren en telemetrie getest. Doordat de directie van Proof4U nu niet meer actief is, vervalt daarmee ook de noodzaak voor deze sensoren in het GasDrOvF gebied.
Ik heb me onttrokken van de organisatie Proof4U en weet nu niet meer wat de plannen van Proof4U zijn. Proof4U is in mijn ogen verantwoordelijk voor het verwijderen en danken van de vrijwilligers voor het beschikbaar stellen van de woningen voor de sensoren.

Er is duidelijk behoefte aan het meten van gebouwbewegingen in relatie met mijnbouwactiviteiten in het Gas DrOvF gebied. Het is goed dat er blijvende ontwikkeling is van de sensoren door iVinci, Hogeschool Utrecht en de TU Delft. De onenigheid binnen de directie van Proof4U is echter een slecht voorbeeld van hoe het niet moet. Ik zelf blijf de ontwikkeling van de sensoren volgen en zal jullie blijven inlichten over deze ontwikkelingen. Mijn advies zou zijn aan de vrijwilligers met een sensor op hun gebouw, om de sensor te verwijderen en thuis op te bergen voor de Proof4U organisatie om de sensor op te halen."

Steun
Om onze activiteiten uit te voeren, maken we kosten. Voor 10 euro per jaar kan iedereen het werk van GAS DrOvF als donateur steunen. Op de website van GAS DrOvF kunt u aangeven donateur te willen worden. Ook eenmalige giften zijn van harte welkom. Het banknummer van GAS DrOvF is NL35 RABO 0338 3569 59.
Kijk ook voor nieuws en achtergronden op onze website: www.gasdrovf.nl. Ons privacyreglement staat op onze website.
Sinds 2020 heeft GAS DrOvF de ANBI-status. Hierdoor is het mogelijk dat u uw donaties en eenmalige schenkingen kunt aftrekken van de belasting.

Tot slot
We zoeken nog bewoners die een bijdrage kunnen leveren, zoals een bestuurslid, iemand met juridische kennis die ons af en toe kan helpen, iemand met ervaring met het schrijven van website teksten, het bijhouden van het ledenbestand e.d. We horen graag of je een bijdrage kunt leveren. Stuur je bericht naar communicatie@gasdrovf.nl

Communicatie Gas DrovF