Schade-afhandeling gaswinning gemeente Westerveld

gemeente westerveld gasdrovf

Op 14 februari hebben Henk Koene (Plaatselijk Belang Vledderveen) en Alie Eiting (Milieudefensie Westerveld) voorafgaand aan de raadsvergadering uitleg gegeven over een aantal knelpunten die we ondervinden met betrekking tot het gasdossier. Een aantal mensen van Gas DrOvF was hier ook bij aanwezig.
Conclusie van de wethouder: we zullen regelmatig met de belangengroepen overleg voeren, het ontbreekt ons aan drukmiddelen. Procederen willen we niet meer, is te duur en levert toch niets op. Het College wil een nulmeting in verband met bewijslast. College en raad zitten nog niet op een lijn. Zie ook de unaniem aangenomen motie over de schade-afhandeling.
Ons eigen verslag van die avond leest u hier.

De wethouder is ook niet blij met de huidige wetgeving en wil goede randvoorwaarden, bijv. een nulmeting. Het college wil geen voorkeur aangeven voor een locatie, ze zien risico's , Unesco gebouwen, Natura 2000, water, etc.
Een aantal partijen spraken de wens uit om bijv. 2 keer per jaar een bijeenkomst te organiseren met Plaatselijk belang Vledderveen, Milieudefensie en Gas DrOvF.
dhr. Buursema (gemeentebelangen): de toon van het college mag wel wat steviger, en blijf contact zoeken met de andere gemeentes.
dhr Stel (VVD): college mag wat zichtbaarder opkomen voor de belangen van de inwoners.
mw Kiers (DSW): kijk ook goed naar de mogelijkheden van geothermie en warmtepompen. Graag toelichting op het ‘nee, tenzij …’ beginsel. Breng dat beter voor het voetlicht, als drukmiddel. Maak gebruik van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen bij Milieu-Effect-Rapportages.
mw Oosterhuis(D66). Breng de status van het werelderfgoed goed voor het voetlicht, want die kan nog wel eens belangrijk worden in de toekomst.
dhr Ballast (CDA). We zoeken naar de balans tussen wat ons opgelegd wordt door Den Haag en wat onze inwoners raakt.
mw Rösener-Manz.(PVDA) Ik was onder de indruk van de mensen in de hal, mooi om te zien hoe die zich ingeleefd hebben. Begrijpt de onrust. Heeft een vraag over nulmetingen over hoe het college wél druk kan uitoefenen.
dhr Beets (progressief Westerveld) is geen voorstander van gaswinning. Waardering voor het college om de mijnbouwwet geactualiseerd te krijgen, Belangrijk om het ‘nee, tenzij …’ principe te benadrukken in elk contact met de rijksoverheid. Bereken goed de cumulatieve effecten van de verschillende velden. Onderstreep nog een keer de punten uit de raadsbreed aangenomen motie schade afhandeling gaswinning.

Conclusie wethouder Vedder: we zullen regelmatig met de belangengroepen overleg voeren, het ontbreekt ons aan drukmiddelen. procederen willen we niet meer, is te duur en levert toch niets op. college wil nulmeting i.v.m bewijslast.