Betoging in Wapse op zaterdag 17 december

ILLEGALE GASBORINGEN VERMILION

DEMONSTRATIE IN WAPSE OP ZATERDAG 17 DECEMBER
Op zaterdag 17 december vindt er onder de noemer ‘Genoeg=Genoeg’ een demonstratie plaats in Wapse, omdat illegale gasboringen van het bedrijf Vermilion kwetsbare natuur bedreigen en overlast veroorzaken voor omwonenden.
De organisatie is in handen van Stichting GasDrOvF, Milieudefensie Westerveld, en woongroep Zandroos uit Diever met steun van omwonenden en Fossielvrij NL.
Er worden zo’n 100 deelnemers verwacht die zich rond 13:00 verzamelen bij Dorpshuis Oens Huus in Wapse. De actie duurt ongeveer een uur.
Vanaf eind november is Vermilion druk doende twee diepboringen uit te voeren op de bestaande locatie Wapse, nabij meerdere Natura 2000-gebieden met een kwetsbare waterhuishouding. Zij heeft hiervoor geen natuurvergunning en de activiteiten zijn daarom illegaal. Een natuurvergunning vereist onderzoek dat aantoont dat er geen onomkeerbare negatieve effecten zijn voor de natuur.
Alie Eiting van Milieudefensie Westerveld: “Ondanks meerdere handhavingsverzoeken van Milieudefensie wordt er niet ingegrepen door het bevoegd gezag, het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. Omwonenden en de natuur delven het onderspit en dit is niet de eerste keer.
Wij zijn verontwaardigd over deze gang van zaken en willen onze boosheid laten zien. Iedereen die ook klaar is met gasbedrijf Vermilion is welkom om zich aan te sluiten bij de demonstratie zaterdag.”
Vergunningen
Vermilion voert de diepboringen uit om zodoende de gaswinning verder uit te breiden in de regio. Misschien begrijpelijk gezien de situatie op de energiemarkt, maar dat betekent nog niet dat vergunningsaanvragen en rapporten mogen worden afgeraffeld of in het geheel mogen ontbreken. Winningslocatie Wapse staat nu al te boek als een hoofdpijndossier, deels vanwege de hoge snelheid van productie en deels vanwege de constatering dat gasvelden elkaar onderling beïnvloeden, in tegenstelling tot wat eerder werd aangenomen.
Bodemdaling
Ook de bodemdaling rond Wapse is zorgelijk: de boorlocatie ligt namelijk in het stroomdal van de Vledder Aa. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) heeft al in 2006 opgaven opgelegd gekregen van het Rijk om ook dit deel van het beekdal klimaatbestendig te maken. Dat wil zeggen dat het water langer moet worden vastgehouden in de regio als maatregel tegen klimaatverandering, zoals verdroging. Bodemdaling bemoeilijkt deze opgaven. Tot dusver kan het waterschap WDOD de voorspelde bodemdaling, die inmiddels de kritische grens heeft bereikt, nog hanteren. Als de bodemdaling verder zal toenemen door uitbreidende gaswinning dan sluit zij schade aan natuur en waterhuishouding niet langer uit. In dat geval moet nieuwe grond worden aangekocht en ingericht, om die schade te compenseren, zo stelt het waterschap.
In onze regio sluit het Staatstoezicht op de Mijnen lichte bevingsschade niet uit, terwijl Vermilion niet van plan is dit risico te verminderen. Om te voorkomen dat onze kinderen en kleinkinderen opgezadeld worden met de gevolgen van gaswinning in onze omgeving, is het nu tijd om in actie te komen. Niet als de gaswinning een feit is, dan is het te laat.
TOT ZIENS IN WAPSE !