Bijeenkomst met SodM (Staatstoezicht op de Mijnen)

nieuws sodm gasdrovf

Op 29 maart heeft GAS DrOvF een brief gestuurd naar SodM met het verzoek om handhaving in Eesveen én Nijesleek. Dit verzoek is ingediend omdat Vermilion zich niet houdt aan de wet en
informatie heeft achtergehouden. Zie handhavingsverzoek-sodm.
De reactie van SodM op 14 juni jl. is te lezen op afwijzing-handhavingsverzoek.
Daarop zijn wij door SodM uitgenodigd voor een bijeenkomst op 30 september.
Naast GAS DrOvF waren ook PB Vledderveen en Milieu Defensie Westerveld uitgenodigd, aangezien wij met elkaar zijn opgetrokken tegen activiteiten van Vermilion op de locaties Nijensleek/Eesveen.
GAS DrOvF is tijdens de hoorzitting bij SodM gehoord over de ontwikkeling van de opslag/verlading van productiewater op locatie Eesveen en de waterinjectie in de put van Nijensleek. In onze pleitnota
is aangevoerd dat tijdens deze activiteiten van Vermilion veel emissie optreedt van methaan en benzeen. Er zijn door Vermilion geen maatregelen genomen om de emissies te reduceren of deze te
voorkomen met de best beschikbare technieken. Hierbij overtreedt Vermilion de wetgeving omtrent emissies (artikel 38 van het Mijnbouwbesluit en de Habitatrichtlijn).
Artikel 38 van het Mijnbouwbesluit verbied Vermilion om methaangas af te blazen in de atmosfeer.
De Habitatrichtlijn verbied Vermilion om deposities van giftige stoffen zoals benzeen in Natura 2000 gebied te laten plaatsvinden. Hiervoor is als voorbeeld genomen de bovengrondse installatie van
Wapse waar binnenkort het gas van de LDS-velden wordt behandeld. Daar is een door Vermilion toegegeven emissie-punt voor methaan en benzeen aangegeven. Echter deze situatie geldt voor alle
satellietlocaties van Vermilion. Naast de opslag en verlading emissies treedt via het emissiepunt op de opslag/verlading tank op Eesveen een onveilige situatie op waarbij door het “ademen” van de
opslagtank uitwisseling plaatsvindt met lucht. Hierdoor vormt zich een uiterst explosief mengsel in de tank. Hierdoor kan door een ontsteking een ontploffing plaatsvinden. Ook zorgt dit mengsel voor
corrosief productiewater, wat inmiddels heeft gezorgd voor de corrosie en uitwisseling van de tubing (buizen) van de Nijensleek put, waarin het productiewater wordt geïnjecteerd.
In onze pleitnota m.b.t. het handhavingsverzoek heeft GAS DrOvF in samenwerking met Milieudefensie het SodM gevraagd om handhavend op te treden en de locaties Wapse, Eesveen en Nijensleek in te sluiten om de emissies te onderzoeken en de onveilige situaties op te heffen.