Zienswijze concept omgevingsvisie gemeente Westerveld

GAS DrOvF heeft een zienswijze ingediend over de concept omgevingsvisie van de gemeente Westerveld. In reactie stelt het college van B&W de gemeenteraad voor 'van mening te zijn, dat lagere overheden een meer prominente rol dienen te krijgen in de Mijnbouwwet en onderschrijft het belang dit expliciet in de Omgevingsvisie te benoemen'.

Conclusie: De Omgevingsvisie wordt wel aangepast. Zie de nota van zienswijzen december 2021, pagina 25.

Nota van zienswijzen (december 2021)
zienswijze GAS DrOvF over omgevingsvisie gemeente Westerveld