Waarom naar gas boren in onze regio?

We hebben het geluk dat we in een prachtig deel van Nederland wonen. Wij vinden het belangrijk dat dit ook zo blijft. Wij, zijn in dit geval de leden van GAS DrOvF (Gas Drenthe Overijssel Friesland). Wij maken ons zorgen over de (negatieve) gevolgen van gaswinning in Zuidwest Drenthe, Noordwest Overijssel en Zuidoost Friesland.
Is er dan een kans dat het gebied bedreigd wordt? Jazeker!
Dinsdag 17 mei a.s. wordt er in Wilhelminaoord tussen 17.00 en 20.00 uur voorlichting gegeven over mogelijke boorlocaties naar gas in onze regio.
Wij vinden dat dat niet zomaar kan. Er moet eerst goed onderzocht worden wat de gevolgen van de beoogde boringen en gaswinning zijn, zoals bodemdaling en bevingsrisico, nog vóórdat er een mogelijke locatie kan worden aangewezen.

Waarom is dat voor onze regio extra belangrijk?:

  • In ons gebied bevinden zich diverse Natura-2000 gebieden(Drents-Friese Wold & Leggelerveld, Dwingelderveld, Holtingerveld). Die worden beschermd door strikte Europese wetgeving. Zeker als de gasvelden eronder liggen, zoals hier het geval is. Daar moet zeer zorgvuldig mee worden omgesprongen.
  • De Maatschappij van Weldadigheid is na jarenlange actie aangewezen als “Werelderfgoed” door de Unesco. Ook dat vraagt een zeer speciale benadering, omdat deze status ook weer verloren kan gaan.
  • Er is gebleken dat bij winning van gas er sprake is van wederzijdse beïnvloeding door bestaande velden. Daar komen dan de effecten van de tussenliggende nieuwe velden bovenop. Op dit moment wordt hiermee onvoldoende rekening gehouden. Wij vinden dat daar meer aandacht voor moet bestaan dan op dit moment gebeurt.
  • De waterschappen, de provincies en gemeenten delen onze zorgen.

Kortom: Eerst gedegen onderzoek voordat er sprake kan zijn van het aanwijzen van een boorlocatie.
Het is duidelijk dat de inwoners op de hoogte moeten zijn van de gevolgen van eventuele boringen.
Daarom is het van belang dat de bijeenkomst in het dorpshuis in Wilhelminaoord massaal wordt bezocht. Geen locatie kiezen vóór alle gevolgen duidelijk in beeld zijn !
Onze leefomgeving verdient het om te worden beschermd tegen onzorgvuldig handelen.
Iedereen wordt door de minister in de gelegenheid gesteld een reactie te geven voor 6 juni t.a.v. MER fase 1 en de IEA (zoals in de aankondiging voor de bijeenkomst op 17 mei in verschillende kranten heeft gestaan).
EZK heeft de voorkeur voor een reactie via het reactieformulier op www.rvo.nl/gaswinning-vdw. Wij raden iedereen aan daar gebruik van te maken.